• PHÁP LÝ

PHÁP LÝ

Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 21/07/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Chấp thuận nhà đầu Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng đối với Liên danh Công ty CP Tasmania Bình Định và Công ty CP Tổng Công ty MBLAND.

Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 19/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Chấp thuận Chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng

Quyết định số 10616/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng

0968 586 120
0968586120